MITÄ TÄÄL TAPAHTUU?! –hanke täytti toiveita

Poikkitaiteellista toimintaa


Mitä tääl tapahtuu?! –hanke toi kolmen lukuvuoden aikana 63 taidepajaa Salon koulujen ja esikoulujen oppilaille. Eri taiteenaloja yhdistelevät pajat toteutettiin lasten täyttämän kyselyn pohjalta. Taidepajoissa painottui visuaaliset taiteet (kuvataide, valokuva, elokuva ja animaatio, media- ja videotaide sekä kädentaidot) ja esittävä taide (parkour, sirkus ja teatteri).


Taidepajojen opettajina toimivat Salon kansalaisopiston taiteen perusopetuksen pätevät taideopettajat, joilla on paljon kokemusta lasten ja nuorten opettamisesta sekä poikkitaiteellisesta toiminnasta. Hankkeen toiminta painottui Salon maaseudulle sekä niihin kouluihin, joissa on paljon maahanmuuttajia. Taidepajoilla haluttiin tavoittaa erityisesti niitä lapsia, joiden asuinalueilla ei juurikaan ole mahdollisuuksia taide- ja kulttuuriharrastuksiin. Taiteen perusopetuksen saavutettavuuden, joustavuuden ja monipuolisuuden edistämiseksi tehtiin paljon työtä. Opetus- ja kulttuuriministeriö halusi hankkeen avulla luoda esimerkkejä siitä, kuinka mahdollisimman monet lapset saataisiin harrastusten piiriin, ja kuinka kulttuuriharrastus voitaisiin järjestää mahdollisimman sujuvasti sopivaksi perheiden arkeen. Taidepajojen aikataulut sidottiin tiiviisti koulujen omaan toimintaan, jolloin myös opettajien yhteistyö tuli tutummaksi ja luontevammaksi. Lasten ei tarvinnut lähteä välillä kotiin ja taas erikseen harrastukseen, vaan taidepajat alkoivat heti koulupäivän jälkeen samoissa tutuissa tiloissa.


Taidepajoihin osallistuminen oli lapsille hankkeen aikana maksutonta.


Taideiloa kouluilla ja esikouluilla


Hankkeen toiminta painottui Salon alakouluihin, jotka ovat valtaosin pieniä kouluja. Oppilaiden innostus oli niin aktiivista, että monessa koulussa kaikki halukkaat oppilaat eivät edes mahtuneet mukaan. Yläkouluissa sen sijaan toteutui vain neljä pajaa, kaikki vähäisellä osallistujamäärällä. Tämän arvioitiin johtuvan siitä, että Salon yläkoulujen alueilla on paljon harrastusmahdollisuuksia ja mm. kansalaisopiston omat taiteen perusopetuksen toimitilat sijaitsevat kävelymatkan päässä jokaisesta yläkoulusta. Nuoret itse kommentoivat, että ne jotka harrastavat, paneutuvat harrastuksiinsa niin, ettei muuta enää kalenteriin mahdu. Toiset puolestaan eivät yksinkertaisesti halua harrastaa, eivätkä ainakaan jäädä koulun jälkeen kouluun harrastamaan.


Toisena hankevuonna toimintaan mukaan tulivat esikoulut, joissa taidepajat keräsivät kokonaisia eskariryhmiä mukaan taideiloihin. Leikin, tutkimisen ja satuilun kautta taiteileminen sai monia muotoja ja virkisti myös esikoulujen toimintaa uusilla tuulilla. Yhteistyö alakouluissa ja esikouluissa oli innostavaa ja luontevaa. Puitteiden ei aina tarvitse olla täydelliset, jos yhteistä tahtoa ja luovuutta löytyy.


Taidepajojen sisällöt suunniteltiin yksilöllisesti kussakin koulussa tehdyn oppilaskyselyn pohjalta. Jokainen taidepaja oli 30 opetustunnin mittainen. Useat taidepajat suunniteltiin kahden opettajan yhteistyönä niin, että eri taiteenalat limittyivät toisiinsa. Varjoteatteri- ja sirkusesityksiä kuvattiin ja editoitiin pieniksi elokuviksi. Maalauksista ja

pienveistoksista tehtiin animaatioiden taustoja ja rekvisiittaa. Rakenteluprojektien vaiheita valokuvattiin ja muokattiin videoiksi. Ilo tallentui syviin väreihin, reippaisiin hyppyihin, herkkiin viivoihin, valokuviin, muistiin ja vanhemmille kerrottuihin tarinoihin. Taidepajojen oppilaat järjestivät kouluilla ja eskareilla näyttelyitä, esityksiä ja elokuvagaaloja.


JÄLJELLE JÄI MUUTAKIN KUIN MUISTOT


Lasten tilkkutäkki


Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Lasten ja kulttuurin saavutettavuuden parantaminen lapsille ja nuorille –kärkihankkeesta rahoitusta myös Aurinkoinen tulevaisuus ry:lle ja Sagalundin lastenkulttuurikeskukselle Kemiöön. Ensimmäisen hankevuoden toiminta nivottiin tiiviisti Aurinkoinen tulevaisuus ry:n kanssa. Yhteistyö kiteytyi www.lastentilkkutakki.fi –sivuston luomiseen, joka palvelee noin viidenkymmenen lastenkulttuuritoimijan verkostoa ja heidän yleisöään Salon ja Kemiön alueella. Tilkkutäkki-verkoston toimijoihin kuuluu niin freelance –taiteilijoita kuin taidelaitoksiakin museoista teattereihin ja opistoihin. Lastentilkkutäkki –sivustolle kerättiin parhaita paloja myös hankkeiden toiminnasta yleisön nähtäväksi.


Salon kansalaisopisto ja Aurinkoinen tulevaisuus ry esittivät hankkeen aikana myös lastenkulttuurikeskuksen suunnittelua Saloon. Hankkeiden välillä testattiin ja kehitettiin toimintamallia ja rakennetta, jolla Salon lastenkulttuurikeskus voisi toimia kahden ihmisen voimilla ilman omia toimitiloja. Kaupungin resurssien vähyyden vuoksi keskustelut eivät edenneet esitystä pidemmälle.


Kiertävät kuvataidekoulut ja varhaisiän taidekasvatus


Taiteen perusopetusta toteutettiin hankkeessa oppilaiden toiveiden pohjalta poikkitaiteellisesti ja koulujen omissa tiloissa. Tämä tarjosi uusia näkökulmia ja mahdollisuuden muokata ja uudistaa opetuksen toteutustapoja. Opettajien kokemukset karttuivat poikkitaiteellisesta toiminnasta ja yhteistyötä tiivistettiin opettajien kesken. Lapset pääsivät uudistamaan opetuksen sisältöjä. Suositut sirkustaide, animaatio- ja elokuvataide sekä valokuvan, kuvataiteen ja varjoteatterin yhdistelmät saivat hyvän jalansijan Salon kansalaisopiston taiteen perusopetuksessa. Opetusjärjestelyistä saatiin uutta kokemusta. Hankkeen aikana kokeiltiin ensimmäisiä taiteen perusopetuksen kesäleirejä, jotka jäivät suosittuina opiston ohjelmistoon. Kolmantena hankevuonna aloitettiin Kiertävän kuvataidekoulun ryhmät, jotka tukevat maaseudun lasten harrastusmahdollisuutta. Kiertävät kuvataidekoulut toimivat Salon keskusta-alueiden ulkopuolella, aina kaksi peräkkäistä lukuvuotta samalla kylällä siirtyen sitten seuraaviin kyliin. Näiden lisäksi taiteen perusopetuksen lähiopetusta voidaan antaa myös lyhytkurssien ja projektien muodossa. Esikoulujen taidepajoissa Salon kansalaisopisto toteutti ensi kertaa taiteen perusopetuksen varhaisiän taidekasvatusta. Näiden positiivisten kokemusten pohjalta samaan aikaan tekeillä olleeseen taiteen perusopetuksen uuteen opetussuunnitelmaan kirjattiin myös varhaisiän taidekasvatuksen osuus. Syksyllä 2019 aloitetaan ensimmäinen Kiertävä eskarikuvis, joka toteutuu vuosittain eri esikouluissa.


Kuvataiteen suunnittelijaopettaja Jaana Saario, Salon kansalaisopisto


Yhteistyössä Aurinkoinen Tulevaisuus ry, Salon Lasten ja nuorten palvelut sekä Varhaiskasvatuspalvelut